Skip to content

Despre noi

Dezvoltare personală

Profesorii noștri ajută și încurajează elevii să își dezvolte creativitatea și să performeze în domeniile care îi pasionează.

Un mediu sănătos pentru copilul tău

Elevul reprezintă beneficiarul principal al educației, iar noi, colectivul Liceului Vlad Țepeș, punem acest lucru pe primul loc. Părerea acestora este pusă pe primul loc, iar noi încercăm să adaptăm continuu procesul de predare-învățare.

 

Scurt istoric

În toamna anului 1975, s-a înființat, în Timișoara, Școala Generală nr. 23, sub conducerea d-nei IANCULESCU OLIMPIA. Școala funcționa cu 4 clase primare, 4 clase gimnaziale și un corp profesoral alcătuit din 4 învățători și 15 profesori. În primăvara anului 2001, școala își schimbă denumirea în Școala cu clasele I-VIII nr. 23 „Vlad Țepeș” la inițiativa și sub conducerea actualului director prof. dr. TIBERIU CIOBANU.

Începând cu anul școlar 2000-2001, școala noastră devine școală integratoare pentru copii cu cerințe educaționale speciale, școlarizând în învățământul de masă elevi cu CES cu sprijinul a doi profesori itineranți și a unui psiholog școlar. În sprijinul acestor copii, școala oferă programe de educație diferențială / planuri personalizate de învățare.

Claselor primare și gimnaziale li se adaugă o clasă a IX-a, specializarea Științe sociale, în anul 2003. Ca urmare, instituția se transformă în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” la inițiativa aceluiași director TIBERIU CIOBANU. Începând din anul 2004, în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” se școlarizează și o clasă cu specializarea Filologie, care se adaugă celei cu specializarea Științe sociale.

După anul 2009, s-a adăugat învățământului de zi, ciclul superior al liceului, o clasă a XI-a, cu forma de învățământ seral, profilul uman, specializarea Științe sociale, iar începând cu anul 2010, liceul școlarizează elevi atât la zi cât și seral (inclusiv clasa a IX-a).

Din anul școlar 2013-2014, ca urmare a restructurării rețelei școlare, liceului i-a fost arondată Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Timișoara, unitate situată pe str. Retezat nr. 1, Timișoara. Din anul școlar 2013-2014, liceul a primit încă o clasă cu specialitatea Științe sociale, funcționând acum cu câte 3 clase (1 Filologie și 2 Științe sociale) de liceu pentru fiecare an de studiu (IX, X, XI, XII), adică în total 12 clase de liceu, curs de zi. De asemenea, începând din anul școlar 2013-2014, liceul nu a mai școlarizat elevi la seral.

De la 1 August 2022, ca urmare a legislației în vigoare, liceului nostru i-a fost arondată și Creșa nr. 10, cu o grupă (mare) formată din 20 de antrepreșcolari.

Incepând cu acest an școlar (2023-2044), unitatea noastră școlară a primit încă o clasă cu specialitatea Filologie, funcționând în prezent cu câte 4 clase de a IX-a (2 Filologie și 2 Științe sociale), adică în total 13 clase de liceu, curs de zi, în următorii 3 ani școlari liceul putând să ajungă la 16 clase de liceu (adică 4 de a IX-a, 4 de a X-a, 4 de a XI-a și 4 de a XII-a), curs de zi.

Prezentare virtuală – 3D – a liceului din anul 2009

Realizat de Paul Mitrică (generatia 2006-2010, Stiinte Sociale)

Baza umană și materială

Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” este o școală a secolului XXI, care dispune de aparatură tehnică de ultimă generație, printre altele fiecare sală de clasă fiind dotată cu Tablă Smart, Laptop și Videoproiector. De asemenea, există platformă de învățare online a școlii și accesul la internet este asigurat prin contracte de furnizare de servicii.

Unitatea școlară oferă o gamă largă de discipline opţionale (limbi moderne și clasice, științe ale naturii și științe socio-umane, istorie aplicată și geografia mediului, IT ș.a.), cercuri de arte plastice (cum ar fi pictură religioasă pe sticlă și pe lemn), istorie, geografie, spiritualitate creștină, jurnalism (editare de reviste școlare), ansambluri sportive (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de masă, șah ș.a.), precum și activități de sprijin în pregătirea pentru evaluările/examenele naționale, olimpiadele și concursurile școlare etc. De asemenea, liceul este implicat într-o serie de proiecte cultural-educative și științifice de nivel local, regional, național și internațional (inclusiv în proiecte cu finanțare din fonduri europene), promovând activităţi extracuriculare diverse (simpozioane, sesiuni de comunicări, mese rotunde, festivaluri de creație, activități cultural- sportive ș.a.), cu implicare ridicată a elevilor, personalului școlii şi a unor reprezentați marcanți ai comunităţii.

Școala dispune de suficiente spații destinate desfășurării activităților instructive-educative, îndeosebi ca urmare a mansardării recente a clădirii sale principale, fapt ce permite derularea cursurilor într-un singur schimb. Există 26 săli de clasă/grupă, cabinete (de informatică, de consiliere psihopedagogică, istorie, geografie), laboratoare (fizică-chimie, biologie), bibliotecă (cu peste 9000 volume), capelă, sală de sport etc. Toate spațiile școlare, de curs, auxiliare și administrative, respectă normele de igienă sanitară, conform reglementărilor specifice situației de alertă determinată de pandemia COVID 19. Majoritatea sălilor de clasă/grupă, precum și celelalte spații sunt dotate cu mobilier nou, modern, adaptat vârstei elevilor/preșcolarilor și adecvat unor activităţi interactive.

Pentru securitatea preșcolarilor/elevilor (dar și a salariaților), atât clădirile în care funcționează clasele primare, gimnaziale și liceale, cât și clădirea în care își desfășoară activitatea grupele de preșcolari sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și alarme, accesul în incintele clădirilor respective făcându-se controlat.

În anul școlar 2023-2024, unitatea de învățământ funcționează cu 28 de grupe/clase (1 grupă mare de antepreșcolari, 5 grupe de preșcolari, 5 clase primare, 4 gimnaziale și 13 clase de liceu), însumând peste 700 de antepreșcolari/preșcolari/elevi.

Unitatea școlară se află în trend ascendent din punct de vedere al promovabilității, atât la Evaluarea Națională cât și la Examenul de Bacalaureat (100% în prezent). De altfel, din anul 2007, când liceenii noștri au susținut pentru prima oară Examenul de Bacalaureat, și până în prezent, acest examen a fost promovat în medie cu un procentaj de peste 90%. Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar 2022-2023 a fost de 100%, fără cazuri de abandon școlar, iar rata de tranziție în ciclul următor a fost tot de 100%.

În ceea ce privește colectivul de salariați, liceul nostru numără 63 de cadre didactice de predare, din care 48 titulari și 15 suplinitori (deci aproape 80% titulari). Din totalul de cadre didactice de predare 5 au doctoratul, 31 au gradul I, 11 gr. II, 7 definitivatul și 9 sunt debutanți (deci aproape 90% cu doctorat, gr. I, gr. II și definitivat). Referitor la personalul didactic auxiliar și nedidactic, acesta este calificat 100%, unitatea școlară având 5 posturi didactice-auxiliare (secretar-șef, administrator financiar șef [contabil-șef], informatician, bibliotecar și administrator de patrimoniu) și 16 posturi nedidactice (un muncitor de întreținere, doi muncitori pentru bucătărie și treisprezece îngrijitoare). Totodată, atât în cadrul liceului, cât și în grădiniță și creșă există personal medical corespunzător (un medic și trei asistente medicale, din care una, care deservește creșa, este angajata noastră, făcând parte din personalul nedidactic).

Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara este puternic personalizat, având deviză, stemă, steag, uniformă și imn, în acest an (2023) sărbătorind două decenii de existență.

conducere

conducerea școlii

prof. SIMONA NICOLETA HUMĂ, DIRECTOR ADJUNCT

prof. LILIANA PETRENCIUC, COORdonator grădiniță
și creșă

prof. ALINA ȘUȘOI, consilier educativ

ANUNȚURI, PROIECTE, PUBLICAȚII

Urmărește-ne pe Facebook

urmărește-ne pe instagram